می بایستی مسائل محیط زیست در اولویت برنامه ریزی مسئولین قرار گیرد

می بایستی مسائل محیط زیست در اولویت برنامه ریزی مسئولین قرار گیرد

شعار سال 1402 "سال مهار تورم و رشد تولید"