اخبار

 نشست هم اندیشی الگوی دیدبانی توسعه پایدار استانی با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان برگزار شد.

نشست هم اندیشی الگوی دیدبانی توسعه پایدار استانی با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان برگزار شد.

این نشست که با دعوت از صاحبنظران و اساتید دانشگاه و با حضور معاون علمی و فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه کشور و آقای دکتر امیدی نیا معاون آموزش و مشارکت های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست در روز پنج شنبه تاریخ 5 دیماه 1398 در محل سالن باغستان قزوین برگزار شد، روند شاخص های کلان اقتصادی و عدلت، سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار، آسیب شناسی برنامه های پیشین توسعه از منظر محیط زیست، روش های حکمرانی موثر و اهمیت حکمرانی موثر در توسعه پایدار مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

هدف  از اجرایی نشست
هدف از برگزاری این  نشست علمی تبین روند شاخص های کلان اقتصادی و اجتماعی در ارتباط با توسعه پایدار، اسیب شناسی برنامه های اجرا شده در قالب شش برنامه توسعه از منظر محیط زیست و... و افتتاح  دبیرخانه استانی دفتر توسعه پایدار و استقرار پایلوت نظام دیدبانی توسعه پایدار بود که از سال 1397 با حمایت معاونت علمی، فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه کشور از این الگو موجب شد تا فعالیت های جمعی جدیدتر و نواورانه تری برای تکمیل و تعمیم الگو برای سایر استان ها در سطح ملی شکل بگیرد.

آقای دکتر امیدی نیا معاون آموزش و مشارکت های مردمی سازمان

در این نشست آقای دکتر اسکندر امیدی نیا معاون آموزش و مشارکت های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به مفهوم توسعه پایدار آن را یک مقوله ای که در باور و اندیشه ایرانیان  مورد توجه بوده  فرمودند : ریشه های عمیق توسعه پایدار  در فرهنگ کهن ایران در شیوه های بهره برداری معقول از منابع اب، خاک و هوا  کاملا جاری بوده است.

معاون آموزش و مشارکت های سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به sdg  و یا اهداف توسعه پایدار  مهمترین رویکرد توسعه پایدار را بعد مشارکت مردمی آن دانست و فرمودند در مفهوم توسعه پایدار  اساس توسعه برمبنای مشارکت موثر اقشار مختلف جامعه بر پایه علم و تکنولوزی بر خواسته از گروههای مختلف جامعه و با بهره گیری از توان و  نو اوری های بین المللی و در تعامل با آن زیر شاخص های اهداف توسعه پایدار تعریف شود و در سایه اهداف توسعه پایدار با یهره گیری از علوم و فنون نوین و همکاری بین دستگاهی و ورود حوزه های آکادمیک و با مشارکت اجتماعی است که ما می توانیم از بحران های متعدد زیست محیطی موجود عبور کنیم.

اقای دکتر امیدی نیا ضمن اظهار امیدواری به راه اندازی و تاسیس دفتر توسعه پایدار در استان قزوین به عنوان پایلوت کشوری و تسری ان به سایر استان ها فرمودند:  این دفتر در استان بتواند با پایش شاخص های توسعه پایدار استان و اهداف آن در قالب مشارکت های اجتماعی، برنامه توسعه اقتصادی، و سرلوحه قرارداذده ملاحظات محیط زیست الگوی موفقی برای کشور و سایر استان ها باشد.

معاون آموزش و مشارکت های مردمی سازمان  در پایان به شیوه های همکاری و تعامل گروهی را کلید دستیابی به اهداف توسعه پایدار بر شمردند و افزودند ما باید در کنار هم و باهم  بودن و به اهداف رسیدن را تمرین کنیم  و با آن همدیگر را تقویت کنیم که در اصل اساس  حمکرانی در تعامل گروهی است.
سخنرانی آقای پور اصغری معاون علمی و فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه

در ادامه جناب آقای دکتر پور اصغري در نشست هم انديشي الگوي ديده باني توسعه پايدار با بیان اینکه اجراي سيستم ديده باني توسعه پايدار آسيب هايي كه در حين اجراي برنامه هاي توسعه اي در كشور به وجود مي آيد را مرتفع مي سازد و در اصل يك چارچوب مناسب براي رفع نقايص برنامه هاي توسعه اي به شمار مي رود، اظهار داشتند: قزوين به عنوان پايلوت ديده‌باني توسعه پايدار مطرح شود تا بدين‌وسيله آسيب‌ها شناسايي و براي حل آن چاره انديشي كرد. ایشان در ادامه افزودند: يكي از الزامات پيشرفت كشور توجه به اجراي سيستم ديده باني توسعه پايدار و رصد برنامه هاي توسعه اي كشور است كه با جديت از سوي سازمان برنامه و بودجه دنبال خواهد شد.

معاون علمي، فرهنگي و اجتماعي سازمان برنامه و بودجه كشور با اشاره به تدوين برنامه هفتم توسعه خاطر نشان كرد: تا به امروز پنج برنامه اجرا شده و در حال حاضر در برنامه ششم توسعه قرار داريم، نكته بارزي كه در برنامه‌ها مشاهده مي‌شود اين است كه قالب اين برنامه‌ها تقاضاي بخش‌هاي مختلف به همراه گفتمان‌هاي سياسي و گروه‌هاي ذي‌نفع بوده و در حقيقت اين سياست در تمامي برنامه‌هاي جامعي كه تدوين شدند وجود داشته است.

وي اضافه كرد: علاوه بر تدوين برنامه توسعه هفتم يك موضوع مهم ديگر كه در سازمان برنامه و بودجه با جديت دنبال مي شود، تدوين سند آمايش كشور است كه براساس سند آمايش استان ها در حال تدوين بوده و در كارگاه هاي بررسي و تلفيق روي آنها كار مي شود.

حميد پور اصغري بيان كرد: عدم وجود پشتيبان حمايتي ازجمله آسيب‌هاي برنامه‌هاي توسعه به شمار مي‌رود و اگر هم وجود داشته بسيار كم بوده و در گذار برنامه‌ها كمتر به اين موضوع پرداخته شده است در حقيقت مي‌توانيم بگوييم كه طي تدوين برنامه‌ها در بخش رصد ضعف داشته‌ايم.

معاون علمي، فرهنگي و اجتماعي سازمان برنامه و بودجه با بيان اينكه در اهداف توسعه دستگاه ها و بخش هاي مختلف اولويت خاصي تعريف نشده است،اظهار داشت: مثلا در نقشه جامع علم و فناوري ۳۰۰ اولويت تعيين شده كه خود در واقع به معناي نداشتن اولويت است.

پور اصغري اظهار داشت: اينكه اهداف برنامه هاي توسعه اي كشور در بهترين حالت ۳۰ تا ۳۵ درصد محقق مي شوند نشان از عدم اولويت بندي، تبيين نكردن مفهوم توسعه پايدار و تصميم گيري نكردن براساس شواهد موجود است.

وي با بيان اينكه در برنامه هاي توسعه اي تعداد اهداف زياد و متنوع در واقع مانع رسيدن به آنها مي شوند،افزود: ما بايد براساس شاخص هاي موجود و شواهد اقدام به تبيين اهداف مشخص كنيم و به نتيجه برسيم.
سخنرانی اقای جمالی پور استاندار محترم قزوین

در این نشست جناب آقای جمالی پور ضمن تعریف توسعه پایدار که تلفیق اهداف اقتصادی ، اجتماعی و زیست محیطی برای حداکثر سازی رفاه انسان فعلی ، بدون آسیب به توانایی های نسل های آتی در بر آوردن نیاز هایشان را در بر می گیرد، به فعالیت ویژه دانشمندان محیط زیست و بوم شناسان که افزایش فعالیت هاي اقتصادي را عامل مهم تخلیه و نابودي منابع طبیعی معرفی کرده اند و نشان داده اندکه با افزایش فعالیت هاي اقتصادي، پایداري و انعطاف پذیري اکوسیستم ها در معرض خطرجدي قرارگرفته است، اشاره کردند. ایشان در ادامه اظهار داشتند: فعالیت هاي اقتصادي وبه تبع آن، رشدو توسعه اقتصادي به وسیله ظرفیت هاي محیط زیست طبیعی محدود می شود . در دهه1970به کمک متفکران و دانشمندان علوم مختلف رشته جدیدي ازاخلاق عنوان اخلاق زیست محیطی پایه گذاري شدکه فراتر از موضوع اخالق سنتی به تنظیم روابط میان انسان ها و محیط زندگی نظردارد .جناب آقای جمالی پور در پایان با بیان اینکه این اخلاق بر این آموزه استوار است که زمین فقط یک منبع اقتصادي براي بهره کشی نیست بلکه موهبت و نعمتی است که درخوراحترام و عشق است، اظهار امیدواری کردند با همکاری شهروندان و تمامی دستگاه ها تحقق این مهم بزودی فراهم شود.

 آقای جمالی پور استاندار قزوین در پایان سخنان خود به ریشه یابی عوامل ناپایداری در توسعه اشاره و به همفکری و توان ملی برای حل  مبناهای بحران ساز در توسعه پایدار اشاره نمودند.
خانم دکتر مبرقعی عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی

به عنوان سخنران علمی این نشست  به آسیب شناسی برنامه ها برنامه های مختلف پنج ساله توسعه  از منظر محیط زیست پرداختند و با اشاره به ورود مباحث محیط زیست به برنامه های توسعه  افزودند ما در برنامه های اول  تا سوم چندان موضوعات محیط زیست را در تدوین برنامه های 5 ساله  پر رنگ نمی بینیم در واقع مباحث محیط زیست از برنامه چهارم توسعه به عنوان یک فصل مشخص وارد برنامه توسعه گردیده و در این برنامه برای اولین بار بر لزوم بر آورد ارزش های منابع ملی در حساب های ملی اشاره شده است که در صورت اختساب ارزش های ملی در شاخص ها ی توسعه شاخص های ما به شدت متاثر خواهد شد.  ایشان افزودند در این برنامه بود که بر لزوم مدیریت سبز در دستگاههای اجرایی ، پخش رایگان محتواهای زیست محیطی به صورت رایگان از صدا و سیما ، لزوم کاهش آلودگی هوای کلانشهرها ؛ مدیریت زیست محیطی سواحل و صندوق ملی محیط زیست اشاره شده بود.

سخنرانی دبیر اجرایی نشست

در این نشست آقای یاری رییس دبیرخانه استانی نشست نیز به الگو های دیدبانی توسعه پایدار استان اشاره کرده و اضلاع آنرا در قالب اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی عنوان کردند که حکمرانی موثر این مباحث را هدایت و راهبری می نماید.

ایشان در ادامه بیانات خود مهمترین الگوهای دیدبانی توسعه پایدار استان را : اندازه گیری وضعیت عدالت استان، اندازه گیری وضعیت سرمایه های اجتماعی استان، اندازه گیری وضعیت پایداری زیست محیطی استان و در نهایت اندازه گیری وضعیت حکمرانی استان نام بردند.

بيشتر
سال ۱۴۰۰ سال تولید ، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها