معرفی معاونت آموزش و مشارکت های مردمی
نام و نام خانوادگی / رزومه سمت شماره تماس تصویر
دکتر اسکندر امیدی نیا سرپرست معاونت آموزش و مشارکت های مردمی 88233065
ژیلا مهدی آقایی مدیرکل دفتر مشارکت های مردمی و مسئولیت اجتماعی 88233072
خیرالله مرادی سرپرست مدیریت اقتصاد و فناوری محیط زیست 88233206
دکتر آرش یوسفی رئیس مرکز آموزش محیط زیست و تربیت محیط بان 42781884
سید مهدی برازنده مشاور 42781493
دکتر سید ابوالقاسم موسوی مشاور 42781052
سهیلا بابایی مسئول دفتر 42781768
سید احسان دبیری مسئول دفتر 42781767
طاهره بایبوردی کارشناس 42781037
لیلا زمانی رئیس گروه توسعه پایدار 42781203
سال ۱۳۹۹  سال جهش تولید