ساختار تشکیلات معاونت آموزش و مشارکت های مردمی
سال ۱۳۹۹  سال جهش تولید